Mål: PMÖ 68-22

Avgörande

Frågan i målet har varit om en parts ställföreträdare genom vårdslöshet i rättegången i Patent- och marknadsdomstolen hade orsakat rättegångskostnader för motparten och om ställföreträdaren därför var skyldig att enligt 18 kap. 6 och 7 §§ rättegångsbalken ersätta dessa kostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att det har funnits förutsättningar att ålägga ställföreträdaren kostnadsansvar. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock satt ner det belopp som ställföreträdaren ska vara solidariskt betalningsskyldig för.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.