Mål: PMT 6636-21

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att ett antal hälsopåståenden avseende kosttillskott var förbjudna enligt Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. I och med detta stred marknadsföringen, i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen, mot god marknadsföringssed. Domstolen ansåg att eftersom marknadsföringen var otillåten enligt förordningen så var den också att bedöma som otillbörlig och kunde förbjudas enligt 23 § marknadsföringslagen. Domstolen fastställde därför underinstansens vitesförbud mot klaganden.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas till Högsta domstolen. Två ledamöter var skiljaktiga beträffande motiveringen i vissa delar.