Mål: B 8345-22

Avgörande

I ett brottmål om påstått intrång i upphovsrätten till ett antal olika filmverk bestående i otillåten överföring till allmänheten har åtalet lämnats utan bifall. Det hade i målet gjorts gällande att en person olovligen överfört filmerna till betalande kunder genom strömning av filmverken via en hemsida med svensk webbadress. Den åtalade invände emellertid att det inte fanns några filmer tillgängliga via hemsidan. Det framgick av utredningen i målet att hemsidan marknadsförde bl.a. svenska tv-kanaler för sport, film och underhållning. Vad gäller filmverken klarlades att de blev tillgängliga för kunderna via en länk som efter betalning skickades med e-post samt att länken gick till en utländsk webbadress. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att det förfarandet inte omfattades av gärningsbeskrivningen varför åtalet lämnades utan bifall. En minoritet bedömde emellertid att gärningsbeskrivningen kunde tolkas så att den även omfattade det aktuella förfarandet och ville bifalla åtalet, dock endast beträffande en dag i den tidsperiod som åtalet avsåg.

 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas i enlighet med huvudregeln för brottmål.