Mål: PMÖ 15689-23

Avgörande

Patent- och marknadsdomstolen meddelade ett mer begränsat interimistiskt vitesförbud än vad käranden hade yrkat på grund av intrång i en registrerad gemenskapsformgivning. Käranden överklagade och yrkade att förbudet skulle utökas till att omfatta även två produkter som inte omfattades av Patent- och marknadsdomstolens förbud samt ytterligare påstådda intrångshandlingar. Patent- och marknadsöverdomstolen har avvisat yrkandet såvitt avser nya påstådda intrångshandlingar eftersom yrkandet i de delarna går utöver huvudyrkandet i tvistemålet och därför inte kan sägas syfta till att trygga tvistemålsdomens verkställighet. Därtill har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att ett i överklagandet framställt påstående inte kan prövas eftersom det inte motsvarar något yrkande i målet. I övriga delar har Patent- och marknadsöverdomstolen instämt i underinstansens bedömningar och avslagit överklagandet.

Patent- och marknadsdomstolen har inte tillåtit att beslutet överklagas.