Mål: PMT 13910-23

Avgörande

Innehavaren av två EU-varumärken har i målet fört talan om hävning av företagsnamn och gjort gällande att det registrerade företagsnamnet är förväxlingsbart med EU-varumärkena. Det bolag vars företagsnamn registrerats invände att ställföreträdaren hade rätt att använda sitt personnamn i företagsnamnet och att varumärkeshavaren under alla förhållanden godtagit användning av företagsnamnet i fråga. Medgivandet ska ha lämnats genom ett förlikningsavtal som parterna träffade i en annan tvist. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att kännetecknen är förväxlingsbara och att det inte finns någon rätt att trots detta registrera företagsnamnet på grund av att det innehåller ett personnamn. Det åberopade förlikningsavtalet har inte tolkats på så sätt att innehavaren av EU-varumärkena medgett registrering av företagsnamnet. Till skillnad från underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att det inte framkommit att den som registrerat företagsnamnet agerat i ond tro.

Domen får inte överklagas.