Mål: PMT 708-23

Begäran om förhandsavgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen rörande tolkningen av unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet) och dess förhållande till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och unionsrättens grundläggande princip om fri rörlighet för varor och tjänster. En fråga som ställts är om det är förenligt med varumärkesdirektivet att i nationell rätt ha en ordning som innebär att en äldre rättighet till ett företagsnamn kan utgöra grund för att förbjuda användning av ett yngre varukännetecken inom hela det verksamhetsområde för vilket företagsnamnet är registrerat och utan att det ställs krav på att företagsnamnet måste ha använts för att särskilja varor eller tjänster. En ytterligare fråga avser om det är någon skillnad om företagsnamnet i och för sig används för att särskilja vissa slags varor eller tjänster, men inom andra varu- och tjänsteslag än det som det yngre varukännetecknet används för.