Yrkande om informationsföreläggande och edition i mål om upphovsrättsintrång avslås

Mål: PMÖ 6713-20

I ett pågående tvistemål gällande upphovsrättsintrång framställde käranden yrkanden om informationsföreläggande och edition. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandena och förelade svarandebolaget, ett bolag verksamt inom datorspelsutveckling, att ge käranden vissa handlingar och viss information.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att kärandens talan, trots omfattande processledning, inte är tillräckligt konkretiserad för att det ens ska gå att klarlägga vilka påstådda verk som talan omfattar och att det redan av detta skäl saknas förutsättningar att besluta om informationsföreläggande eller edition. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför upphävt underinstansens beslut.

Beslutet får inte överklagas.