Sökande får ny tid för att överklaga Patent- och registreringsverkets beslut

Mål: PMÖ 3189-20

Sökanden har ansökt om en ny tid för att överklaga Patent- och registreringsverkets (PRV) avgörande i ett invändningsärende angående patent (återställande av försutten tid). Av utredningen har framgått att parterna inte i förväg hade fått underrättelse om ett visst datum när PRV:s beslut skulle meddelas. Vid en muntlig förhandling meddelade PRV dock att beslut skulle meddelas tidigast en månad efter att protokollet från förhandlingen delgivits. Därefter övergick PRV:s handläggning i en skriftväxling. När PRV senare meddelade sitt beslut måste det anses ha gått så lång tid efter den muntliga förhandlingen att det krav på vaksamhet som gällt efter förhandlingen hade upphört. Detta innebär att det inte längre kunde begäras att parterna själva skulle hålla sig underrättade om beslutets meddelande exempelvis genom PRV:s databas Aktinsyn. Det har inte framkommit några omständigheter som talar emot påståendet att sökanden inte har mottagit beslutet per post och att dess ombud har fått del av PRV:s beslut flera månader senare, när sökanden upptäckte beslutet i PRV:s databas Aktinsyn. Påståendet får därför godtas. Det som sökanden har anfört utgör därmed giltig ursäkt för att inte ha överklagat beslutet i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolen återställer därför den försuttna tiden.

Patent- och marknadsöverdomstolen har övervägt huruvida beslutet om återställande av försutten tid omfattas av fullföljdsförbudet enligt 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. Regleringen i 1 kap. 7 § sista meningen lagen om patent- och marknadsdomstolar kan dock inte uppfattas så att en ansökan om återställande av försutten tid som utgångspunkt ska handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.