Ingen ändring av förbud mot ett avtalsvillkor om förseningsavgift i konsumentkreditavtal

Mål: PMT 13691-21

Konsumentombudsmannen har fört en talan mot ett kreditföretag angående ett avtalsvillkor som tillämpas i konsumentkreditavtal. Avtalsvillkoret innebär att en förseningsavgift tas ut av låntagare som inte i betalar i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med underinstansen, bedömt att avtalsvillkoret strider mot tvingande bestämmelser i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassokostnadslagen). Patent- och marknadsöverdomstolen har därför delat underinstansens bedömning att det aktuella avtalsvillkoret ska förbjudas enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Två ledamöter är skiljaktiga i frågan om avtalsvillkoret strider mot bestämmelserna i inkassokostnadslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas till Högsta domstolen.