Delvis ogillad talan om utdömande av vite på grund av överträdelse av förbud enligt marknadsföringslagen då marknadsföringen inte ansetts omfattas av förbudet

Mål: B 7300-22

I en dom av Patent- och marknadsdomstolen år 2021 förbjöds en näringsidkare vid vite att använda uttrycket ”Allt på Rea” på ett sätt som tidigare skett enligt en bilaga till domen, såvida inte marknadsföringslagens förutsättningar för realisationspåstående var uppfyllda. I samma dom förbjöds närings­idkaren också att vid marknadsföring av barn- och babyprodukter påstå viss prisnedsätt­ning i förhållande till ordinarie pris om inte jämförelsepriserna var företagets nor­mala priser för motsvarande produkter.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, efter överklagande av en dom från Patent- och marknadsdomstolen, prövat en talan om utdömande av vite på grund av överträdelse av de båda förbuden.

Patent- och marknadsöverdomstolen godtog näringsidkarens påstående att den på­talade digitala annonseringen var ett resultat av databearbetning som skett utanför bolagets kontroll. Domstolen bedömde dock att det på grund av det meddelade vitesförbudet ålåg näringsidkaren att hindra bl.a. Facebook från att publicera annonser som innebar överträdelse av förbudet. Domstolen uttalade också att formuleringen i vitesförbudet ”på sätt som skett” och med hänvisning till en bilaga som regel syftar till att begränsa ett förbuds omfattning.

Mot den bakgrunden bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att den påtalade marknads­föringen – där placeringen av ordet ”Rea” stod i anslutning till enskilda produkter och inte avsåg en grupp varor – inte omfattades av vitesförbudet och att det förelagda vitet inte kunde dömas ut. Beträffande den påtalade användningen av prisnedsättning och jämförelsepriser i näringsidkarens marknadsföring bedömde domstolen att det skett en överträdelse av förbudet och att det fanns förutsättningar att döma ut det förelagda vitet.