Ingen ändring beträffande talan om förbud och ersättning enligt upphovsrättslagen och lagen om företagshemligheter

Mål: PMT 6373-22

Efter det att ett samarbete omfattande bl.a. en patentlicens för en metod om vitalisering av fröer upphört, har licenstagaren väckt talan om förbud och ersättning enligt upphovs­rätts­lagen och lagen om företagshemligheter. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att käranden inte förmått visa att något röjande eller utnyttjande av företagshemligheter skett. Domstolen har vidare funnit att svarandena haft en rätt att hantera det omtvistade material­et på det sätt som käranden i övrigt hade gjort gällande skett. Käromålet har därför redan av dessa skäl inte kunnat vinna bifall. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknads­dom­stolens domslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att domen får överklagas.