Mål: PMÖ 1785-16

PMÖD 2016:13

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit fastställelsetalan i ett mål rörande ersättningsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång. Till skillnad från tingsrätten bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att ovisshet rörande ett rättsförhållande var till förfång för käranden och att en fastställelsetalan med hänsyn till omständigheterna var lämplig. Tingsrättens beslut har undanröjts och målet återförvisats till Patent- och marknadsdomstolen.