Mål: PMÖÄ 8938-16

PMÖD 2017:13

Vägledande avgörande

I ett ärende om varumärkesregistrering var fråga om registrering av ordvarumärket SOUNDFELT skulle medges för varuslagen ”väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial”, ”polyesterfleece för värmeisolering”, ”polyester” och ”ark av polyester[ej för inslagning eller förpackning] i klass 17, trots att varuslagen inbegriper varor som omfattar akustiska isoleringsmaterial. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att tillämpliga bestämmelser i varumärkeslagen skulle tolkas direktivkonformt med EU:s varumärkesdirektiv. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att ordet SOUNDFELT är en sammansättning av de engelska orden SOUND och FELT och bedömde att ordkombinationen SOUNDFELT, i likhet med EU-domstolens bedömning av ordkombinationen Baby-dry, ter sig som en nyskapelse och att det sammanslagna ordet SOUNDFELT ger ett helhetsintryck som på ett avgörande sätt distanserar sig från betydelsen av delarna var för sig. Det sökta varumärket är därför inte beskrivande i förhållande till nämnda varuslag i klass 17 och det saknades skäl, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, att vägra registrering för dessa varuslag.