Mål: PMT 7497-16

PMÖD 2017:2

Avgörande

I mål om konkurrensskadeavgift för påstådda överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande samarbete hade företagen begärt att Patent- och marknadsöverdomstolen skulle ställa frågor till EU-domstolen angående tolkningen av motsvarande bestämmelse i EUF-fördraget bland annat om det ifrågasatta förfarandet kunde utgöra en s.k. syftesöverträdelse. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att förfarandet inte hade påverkat samhandeln men att det i princip var uteslutet att tolka den nationella förbudsbestämmelsen på ett annat sätt än enligt EU-rätten varför EU-domstolen var behörig på den grunden. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade vidare att EU-domstolen redan hade slagit fast principerna för bedömningen och att det ankom på den nationella domstolen att göra den individuella och konkreta bedömningen av förfarandet varför yrkandena avslogs.


(Beslut under rättegång)

Vägledande avgörande

I mål om konkurrensskadeavgift för påstått otillåtet samarbete mellan några vårdgivare vid en upphandling av vårdtjänster har Patent- och marknadsöversdomstolen upphävt tingsrättens dom och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om vårdgivarnas samarbete skulle bedömas vara av sådan karaktär att det i sig syftade till att konkurrensen begränsades, utan att något sådant resultat behövde påvisas. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra en sådan bedömning är snävt och att det av EU-praxis framgår att analysen för att göra en syftesbedömning inte får bli så omfattande att den sammanblandas med en resultatbedömning. Patent- och marknadsöversdomstolen bedömde att det aktuella samarbetet inte var av sådan art att det kunde anses i sig syfta till att begränsa konkurrensen.

Referatbeteckning: PMÖD 2017:2