Mål: PMT 7497-16

PMÖD 2017:2

Avgörande

I mål om konkurrensskadeavgift för påstådda överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande samarbete hade företagen begärt att Patent- och marknadsöverdomstolen skulle ställa frågor till EU-domstolen angående tolkningen av motsvarande bestämmelse i EUF-fördraget bland annat om det ifrågasatta förfarandet kunde utgöra en s.k. syftesöverträdelse. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att förfarandet inte hade påverkat samhandeln men att det i princip var uteslutet att tolka den nationella förbudsbestämmelsen på ett annat sätt än enligt EU-rätten varför EU-domstolen var behörig på den grunden. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade vidare att EU-domstolen redan hade slagit fast principerna för bedömningen och att det ankom på den nationella domstolen att göra den individuella och konkreta bedömningen av förfarandet varför yrkandena avslogs.


(Beslut under rättegång)