Mål: B 11011-16

Avgörande

Ett svenskt möbelföretag sålde under perioden november 2014–januari 2016 efterbildningar av tre olika designlampor som ett danskt företag har upphovrätten till. Tingsrätten dömde en företrädare för bolaget för brott mot upphovrättslagen eftersom han av grov oaktsamhet gjort intrång i rättigheterna till lamporna. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter. Möbelföretaget dömdes samtidigt att betala företagsbot. Såväl företrädaren som möbelföretaget förpliktades att betala ersättning med drygt 1,5 miljoner kr för att ha utnyttjat verken. Båda överklagade domen och ville bli frikända samt befrias från skyldigheten att betala ersättning. Även hovrätten kom fram till att företrädaren för möbelföretaget gjort sig skyldig till brott och ändrade inte påföljden. Hovrätten fastställde också företagsboten för möbelföretaget. När det gäller det danska företagets krav på ersättning för utnyttjandet av verken ansåg hovrätten att den utredning som lagts fram inte gav tillräckligt stöd för att bifalla kravet i den utsträckning som tingsrätten gjort. Hovrätten satte därför ner ersättningen till knappt 60 000 kr.