Mål: PMT 7004-17

PMÖD 2018:37

Vägledande avgörande

Efter den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller försälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet per telefon. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför avslagit Konsumentombudsmannens talan mot ett företag om åläggande vid vite att lämna viss information i samband med sådan försäljning. Patent- och marknadsdomstolens dom har upphävts i själva saken och skrivits av i den del som rörde Konsumentombudsmannens överklagande, vilket återkallats.

Vid prövningen av fördelningen av ansvaret för rättegångskostnader har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att det med tillämpning av då gällande bestämmelser funnits förutsättningar för ålägganden enligt Patent- och marknadsdomstolens dom, vilket medfört att domen inte ändrats i fråga om rättegångskostnader. Patent-och marknadsöverdomstolen har bestämt att vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen, enligt grunderna för 18 kap. 3 § andra stycket och med tillämpning av undantagsregeln i 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken