Mål: PMT 7011-17

PMÖD 2018:36

Vägledande avgörande

Målet rör avtalsvillkor i avtal om premiepensionsförvaltning som innebar en bindningstid för konsument om ett, två, tre eller fem år med förlängning med samma tidsperiod, om inte avtalet sades upp till avtalstidens utgång. Konsumentombudsmannen gjorde gällande att avtalsvillkoret oskäligt såvitt det innebar en bindningstid överstigande tolv månader. Patent- och marknadsöverdomstolen har konstaterat att avtalet innebar automatisk förlängning vid utebliven uppsägning och bedömt att fördelen för konsumenten med en bindningstid överstigande tolv månader enbart var ett marginellt lägre pris. Vidare har Patent-och marknadsöverdomstolen kommit fram till att nackdelarna för konsumenten inte vägdes upp av den prisrabatt som erbjöds. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför instämt i Patent- och marknadsdomstolens slutsatser att ett förbud vid vite att tillämpa avtalsvillkoret ska meddelas och fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.
Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.