Mål: PMT 11590-17

PMÖD 2018:30

Vägledande avgörande

Målet rör vissa villkor för uppsägning av gymkort. Patent- och marknadsöverdomstolen fann, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att två månader inte är en oskälig uppsägningstid för de aktuella gymkorten. Domstolen konstaterade att uppsägningstiden inte avviker från dispositiva regler på området. Vid en prövning i ljuset av EU-rätten konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att den aktuella uppsägningstiden inte heller gav upphov till någon betydande obalans mellan näringsidkaren och konsumenten.

När det gällde ett annat förbudsyrkande som Konsumentombudsmannen framställt, fann Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att ett villkor avseende uppsägning är oskäligt på grund av villkorets oklara utformning. I denna del begränsade Patent- och marknadsöverdomstolen förbudets utformning till den skrivning som gör villkoret oklart.