Mål: PMT 22-17

Begäran om förhandsavgörande

Ett nytt datorprogram för kapitalförvaltning togs i drift år 2010 av ett företag som bedriver kapitalförvaltning. Tvist har uppkommit om upphovsrätten till datorprogrammet alternativt det förberedande designmaterialet. I målet aktualiseras frågor om tolkningen av bl.a. direktiv 2009/24/EG om rättsligt skydd för datorprogram. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det är oklart bl.a. hur termen förberedande designmaterial i artikel 1.1 i direktivet ska förstås och hur det ska fastställas att någon är arbetstagare enligt artikel 2.3 i direktivet. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det är oklart hur artikel 11 i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

(Beslut under rättegång)