Mål: PMFT 2585-17

PMÖD 2018:6

Vägledande avgörande

I ett mål angående vårdnad om barn hade modern som skriftlig bevisning gett in en kopia av en inte sedan tidigare offentliggjord eller utgiven text författad av fadern och vid huvudförhandlingen i vårdnadsmålet föredrogs texten bakom stängda dörrar. Efter att vårdnadsmålet hade avgjorts väckte fadern talan mot modern och yrkade ersättning för intrång i hans ensamrätt till texten. Fadern gjorde i Patent- och marknadsöverdomstolen gällande att modern gjort intrång i hans ensamrätt till texten genom att olovligen ha gjort en kopia av texten och sedan skicka in kopian till en domstol. Faderns talan innefattade intrångspåståenden i form av exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten genom spridning alternativt överföring av texten till allmänheten. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att modern hade gjort intrång i faderns ensamrätt till texten genom att olovligen ha framställt ett exemplar av texten men att moderns förfogande – att som part i ett mål vid domstol lämna in texten till domstolen – varken var att bedöma som spridning till allmänheten eller överföring till allmänheten. Något intrång i faderns upphovsrätt till texten i form av tillgängliggörande för allmänheten hade således inte skett. När det gällde den otillåtna exemplarframställningen fanns det, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen mening, inte något undantag från ensamrätten till texten som inneburit att modern haft rätt att förfoga över texten genom att göra en kopia av den. Intrånget bedömdes dock vara av så obetydlig karaktär att fadern inte hade rätt till ersättning för utnyttjandet. Det var inte heller visat att fadern hade lidit någon ytterligare skada. Patent- och marknadsöverdomstolens kom därför, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, fram till att faderns talan skulle lämnas utan bifall.