Mål: PMT 9946-18

PMÖD 2019:30

Vägledande avgörande

Målet gäller betalningsskyldighet för skälig ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen. Frågan i målet var om ett bolag som bedriver hotellverksamhet på ett antal hotell hade fullgjort sin betalningsskyldighet för musikanvändning på hotellen genom betalning enligt tecknade licenser för hotellverksamhet eller om ytterligare ersättning skulle betalas. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att utredningen visade att hotellen även bedrev restaurangverksamhet och att de tecknade licenserna inte omfattade ersättning för sådan musikanvändning. Domstolen bedömde att det inte var oskäligt att bolaget skulle betala även för musikanvändning som skett i restaurangverksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde därför Patent- och marknadsdomstolens dom.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.