Mål: PMT 360-18

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad mot underinstansen, funnit att ett europeiskt patent på en anläggning för överföring av elektrisk effekt varit ogiltigt såvitt avser Sverige och till följd av detta ogillat patenthavarens intrångstalan. Uppfinningen enligt patentet möjliggör matning av elektrisk effekt genom likspänningsnätet utan polaritetsväxling genom användning av spänningsstyva strömriktare, s.k. VSC:er. Vidare kännetecknas den patenterade uppfinningen av användning av en kabel med polymerbaserat isoleringsskikt. Intrångstalan, som i huvudsak bifölls i underinstansen, avsåg medelbart intrång genom avgivande av anbud om leverans av VSC:er till en anläggning för överföring av högspänd likström där VSC:erna skulle kombineras med polymerisolerade kablar i enlighet med patentet.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning utgick från ett äldre patent avseende en strömriktarkoppling för omvandling mellan växelspänning och likspänning, speciellt vid högspänd likström. Av detta mothåll framgick hur VSC:er kan användas för att ändra matningsriktningen för elektrisk effekt genom likspänningsnätet utan polaritetsändring. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att en fackman med denna utgångspunkt – och ställd inför problemet att välja ett miljövänligt och ekonomiskt gynnsamt överföringsmedium – skulle överväga användning av polymerisolerade kablar. Detta skulle nämligen innebära en miljövinst i förhållande till luftledningar. Tidigare problem med skador på polymermaterialet vid likströmsöverföring förelåg inte när man genom användning av VSC:er kunde undvika polaritetsväxling. Eftersom fackmannen med utgångspunkt i det äldre patentet och i ljuset av sina allmänna kunskaper skulle komma fram till uppfinningen, saknade denna uppfinningshöjd. Patent- och marknadsöverdomstolen fann därför att patentet varit ogiltigt såvitt avser Sverige.
Till följd av detta ogillades också intrångstalan, som bl.a. innefattade ett skadeståndsyrkande uppgående till över 200 miljoner kronor.

Domen får inte överklagas.