Mål: PMT 3491-16

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att ett brittiskt bolag gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till vissa tygmönster och i vissa av Svenskt Tenns varumärken. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför, i likhet med underinstansen, bifallit Svenskt Tenns yrkanden om vitesförbud och skadestånd. Patent- och marknadsöverdomstolen har – innan det att dom meddelats i målet – begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Ett brittiskt bolag bedrev via sin hemsida försäljning av tyger och andra textilvaror. Bolaget saluförde bl.a. tyger och kuddar med mönster formgivna av Josef Frank och Estrid Ericson. Svenskt Tenn väckte talan om vitesförbud och skadestånd och gjorde gällande att Svenskt Tenn innehade upphovsrätten till tygmönstren och att det brittiska bolaget genom att rikta sig mot den svenska marknaden gjorde intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt. Svenskt Tenn gjorde även gällande att det brittiska bolaget gjorde intrång i vissa varumärken som Svenskt Tenn innehar.

 
Patent- och marknadsöverdomstolen har vid sin prövning funnit att samtliga tygmönster som omfattats av talan är verk i upphovsrättslagens mening och att Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till tygmönstren. Vidare har domstolen funnit att det brittiska bolaget genom de åtgärder som bolaget vidtagit har spridit verken till allmänheten i Sverige och därigenom gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken. I frågan om varumärkesintrång har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det inte finns grund för att förklara varumärkena ogiltiga, vilket det brittiska bolaget begärt. Patent- och marknadsöverdomstolen har i stället funnit att det brittiska bolagets åtgärder utgjort varumärkesintrång. Det brittiska bolaget och dess ställföreträdare har därför meddelats vitesförbud. De har också dömts att betala skadestånd till Svenskt Tenn för den skada intrången medfört.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte funnit skäl att tillåta ett överklagande av domen.

Avgörande

Tingsrätten har vid den slutliga prövningen av ett mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång bl.a. förordnat interimistiskt om ett vitesförbud.Klaganden har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat bl.a. att det interimistiska vitesförbudet ska upphävas i avvaktan på Patent- och marknadsöverdomstolens slutliga prövning av intrångsfrågorna. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet i den delen.


(Beslut under rättegång)