Mål: PMÖÄ 9778-16

PMÖD 2020:6

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, avslagit ansökan om registrering av ordvarumärket ROSLAGSÖL. Ärendet rör frågan om det finns risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre, registrerade varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur.

En särskilt viktig fråga i ärendet var vilken betydelse det hade att viss beståndsdel av det äldre varumärket enligt registreringen undantagits från skyddet i enlighet med de svenska bestämmelserna i 2 kap. 12 § varumärkeslagen, dvs. genom en så kallad disclaimer. I målet förelåg enligt registreringen en disclaimer för ”ordet Roslagspunsch”. I denna del har PMÖD inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen.
 
Av EU-domstolens avgörande framgår att även en beståndsdel som omfattas av en disclaimer ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, att en sådan beståndsdel alltså inte kan bortses ifrån och inte heller automatiskt ges en begränsad betydelse vid bedömningen. PMÖD har konstaterat att EU-domstolens avgörande innebär att nationella bestämmelser om disclaimer inte får ges några självständiga rättsverkningar jämfört med vad som följer av varumärkesdirektivet tolkat i enlighet med EU-domstolens praxis. PMÖD har sedan tolkat de svenska bestämmelserna om disclaimer i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande och därigenom kommit fram till att dessa ska ses som en ren upplysning om att en varumärkesregistrering inte ger något självständigt skydd för en viss beståndsdel vilken ensam inte är möjlig att skydda då den saknar särskiljningsförmåga. PMÖD har konstaterat att detta innebär att en disclaimer som meddelats med stöd av de svenska bestämmelserna inte har någon självständig rättsverkan.
Mot denna bakgrund har PMÖD gjort en helhetsbedömning av de motstående märkena. I bedömningen har PMÖD funnit att det finns sådan likhet mellan det sökta och det motanförda varumärket att det finns en risk för att genomsnittskonsumenten uppfattar att varorna som tillhandahålls under märkena kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. PMÖD har därför avslagit ansökan om varumärkesregistrering av ROSLAGSÖL.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

 

Begäran om förhandsavgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av varumärkesdirektivet. Tolkningsfrågorna har kommit upp i ett ärende som gäller ansökan om registering av varumärket Roslagsöl och har betydelse för om det varumärket ska få registreras eller om det föreligger registreringshinder på grund av ett äldre varumärke som redan är registrerat som ett s.k. figurvarumärke. Tolkningsfrågorna avser om den helhetsbedömning som ska göras vid en varumärkesrättslig förväxlingsbedömning får påverkas av att det vid registreringen av det äldre varumärket har antecknats en s.k. disclaimer, dvs. en anteckning i varumärkesregistret om att en viss del av ett varumärke är undantagen skydd, och i så fall på vilket sätt disclaimern får påverka denna bedömning. Frågorna ställs mot bakgrund av att den svenska varumärkeslagen ska tolkas i linje med varumärkesdirektivet som inte innehåller några bestämmelser om att viss del av ett varumärke kan undantas från skydd.

I ärendet avslog Patent- och registreringsverket en ansökan om registrering av ordvarumärket ROSLAGSÖL för vissa alkoholfria drycker och öl, med motiveringen att det var förväxlingsbart med ett äldre figurvarumärke som innehöll en figur och texten ROSLAGS PUNSCH, registrerat för alkoholhaltiga drycker i viss klass. Det äldre varumärket hade registrerats med en anteckning om att ensamrätten inte gäller ordet Roslagspunch. PRV:s beslut överklagades till Patent- och marknadsdomstolen som ändrade beslutet och beviljade registreringen. Det beslutet har därefter överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolens frågor till EU-domstolen är följande.

I. Ska artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet tolkas så att den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning får påverkas av att en beståndsdel av varumärket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en så kallad disclaimer antecknats vid registeringen?

II. Om svaret på fråga I är ja; får disclaimern i sådant fall påverka helhetsbedömningen på så sätt att den behöriga myndigheten beaktar beståndsdelen i fråga men ger den en mer begränsad betydelse på så sätt att den inte anses ha särskiljningsförmåga, även om beståndsdelen de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?

III. Om svaret på fråga I är ja och svaret på fråga II är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?