Mål: PMÖÄ 9778-16

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, avslagit ansökan om registrering av ordvarumärket ROSLAGSÖL. Ärendet rör frågan om det finns risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre, registrerade varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur.

En särskilt viktig fråga i ärendet var vilken betydelse det hade att viss beståndsdel av det äldre varumärket enligt registreringen undantagits från skyddet i enlighet med de svenska bestämmelserna i 2 kap. 12 § varumärkeslagen, dvs. genom en så kallad disclaimer. I målet förelåg enligt registreringen en disclaimer för ”ordet Roslagspunsch”. I denna del har PMÖD inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen.
 
Av EU-domstolens avgörande framgår att även en beståndsdel som omfattas av en disclaimer ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, att en sådan beståndsdel alltså inte kan bortses ifrån och inte heller automatiskt ges en begränsad betydelse vid bedömningen. PMÖD har konstaterat att EU-domstolens avgörande innebär att nationella bestämmelser om disclaimer inte får ges några självständiga rättsverkningar jämfört med vad som följer av varumärkesdirektivet tolkat i enlighet med EU-domstolens praxis. PMÖD har sedan tolkat de svenska bestämmelserna om disclaimer i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande och därigenom kommit fram till att dessa ska ses som en ren upplysning om att en varumärkesregistrering inte ger något självständigt skydd för en viss beståndsdel vilken ensam inte är möjlig att skydda då den saknar särskiljningsförmåga. PMÖD har konstaterat att detta innebär att en disclaimer som meddelats med stöd av de svenska bestämmelserna inte har någon självständig rättsverkan.
Mot denna bakgrund har PMÖD gjort en helhetsbedömning av de motstående märkena. I bedömningen har PMÖD funnit att det finns sådan likhet mellan det sökta och det motanförda varumärket att det finns en risk för att genomsnittskonsumenten uppfattar att varorna som tillhandahålls under märkena kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. PMÖD har därför avslagit ansökan om varumärkesregistrering av ROSLAGSÖL.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.