Mål: PMÖÄ 1519-19

Avgörande

I ett beslut den 2 februari 2018 fann Konkurrensverket att ett företag som till en konkurrent hade upplåtit kapacitet i systemet för insamling och återvinning av förpackningsavfall från hushåll (ÅVS-systemet) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att säga upp avtalet. Konkurrensverket ålade företaget att ta tillbaka uppsägningen. Sedan företaget överklagat beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen överklagandet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknads-domstolen, funnit det styrkt att företaget som dels utgjorde leverantör av producentansvarstjänster, dels tillhandahöll kapacitet i ÅVS-systemet till konkurrenten hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, inte funnit det styrkt att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt att etablera ett parallellt återvinningssystem. Tillgången till det befintliga ÅVS-systemet har följaktligen inte ansetts vara oundgänglig för att den som tillhandahöll en producentansvarstjänst skulle kunna bedriva sin verksamhet. Utifrån dessa ställningstaganden har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att Konkurrensverket inte styrkt påståendet om att företaget missbrukat sin dominerande ställning på den relevanta marknaden. Det har därmed inte funnits skäl för något åläggande och beslutet om ett sådant har därför upphävts.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte funnit skäl att tillåta ett överklagande av beslutet.