Mål: PMÖ 1489-20

PMÖD 2020:8

Vägledande avgörande

Ärendet inleddes i Patent- och marknadsdomstolen genom överklagande av ett förbud mot företagskoncentration meddelat av Konkurrensverket. Under ärendets handläggning avgjordes en tvist med anknytning till ärendet genom en skiljedom. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att skiljedomen utgjorde hinder för att genomföra företagskoncentrationen och att den medförde att ändamålet med förbudet hade förlorat sin betydelse. Patent- och marknadsdomstolen avskrev därför ärendet, undanröjde förbudet och avslog de klagande företagens yrkanden om ersättning för rättegångskostnader. Tre av företagen överklagade Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå yrkandena om ersättning för rättegångskostnader.

För frågor om rättegångskostnader i ett ärende om företagskoncentration tillämpas rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader i brottmål. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att Patent- och marknadsdomstolens beslut att bl.a. undanröja Konkurrensverkets beslut om förbud kan jämställas med en frikännande dom. Mot denna bakgrund har Patent- och marknadsöverdomstolen bestämt att företagen ska få ersättning för sina rättegångskostnader.

Beslutet får inte överklagas.