Mål: PMÖ 12415-19

Avgörande

Ärendet rörde frågan om skyldighet att ersätta rättegångskostnad för part som återkallat sin talan på grund av att motparten fullgjort det anspråk som gjorts gällande i rättegången. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det i detta fall saknas anledning att göra avsteg från huvudregeln om att den part som återkallar sin talan ska ersätta motpartens rättegångskostnad. I enlighet med NJA 2016 s. 87 har Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat att 18 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken avser parternas yrkanden i huvudsaken i målet. MTR har därför inte kunnat få ersättning för rättegångskostnad hänförlig till Snowfalls yrkande om avvisning av MTR:s talan, vilket avslagits av Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit ett överklagande.