Mål: PMÖÄ 2548-20

PMÖD 2020:11

Vägledande avgörande

Efter att ett patent hade förfallit på grund av att årsavgift inte betalats i rätt tid ansökte patenthavarna om förklaring enligt 72 § patentlagen att betalningen skulle anses ha skett i rätt tid. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det inte var klarlagt vilka omständigheter som orsakat att den aktuella avgiften inte betalats inom fristen och att det därför inte fanns tillräckligt underlag för att bedöma om patenthavarna hade iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna. Därmed fanns inte heller grund för att förklara att betalningen av årsavgiften skulle anses vidtagen i rätt tid.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.