Mål: PMÖ 7163-20

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med underinstansen, avslagit en invändning om jäv som en svarandepart framställt mot en rådman i ett upphovsrättsligt mål. Enligt svaranden hade rådmannen vid prövningen av en preliminärfråga tagit ställning i den intrångsfråga som senare ska prövas slutligt. Vidare gjorde svaranden gällande att det förekommit fel och brister i handläggningen som föranlett svaranden att bl.a. anmäla rådmannen till JO. Enligt svarandens mening hade detta lett till en sådan polarisering mellan part och domare att det sammantaget förelåg jävsgrundande förhållanden. Patent- och markandsöverdomstolen bedömde emellertid att rådmannen inte föregripit den slutliga prövningen och att de omständigheter som svaranden sammantaget anfört inte gjorde domaren jävig.

Beslutet får inte överklagas.