Mål: PMÖ 8973-20

Avgörande

Skäl har inte framkommit att befria rättighetshavaren från kravet att ställa sådan säkerhet som ett interimistiskt vitesförbud kunnat medföra för den påstådda intrångsgöraren.

I ett pågående brottmål gällande upphovsrättsintrång begärde en museistiftelse för sin del att den tilltalade intermistiskt skulle förbjudas att sprida, mångfaldiga och framställa exemplar av verket ”En Svensk Tiger”. Patent- och marknadsdomstolen avslog begäran med motiveringen att stiftelsen inte uppfyllt kravet att ställa säkerhet för den skada som ett vitesförbud skulle kunna medföra för den tilltalade. Övriga förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud, t.ex. om det förelåg sannolika skäl för upphovsrättsintrång, prövades därför inte. I Patent- och marknadsöverdomstolen har stiftelsen erbjudit en krona i säkerhet och anfört att den har begränsade resurser att ställa säkerhet. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet, med motiveringen att det inte kommit fram skäl som motiverar att stiftelsen befrias från kravet att ställa säkerhet.