Mål: PMÖ 9593-20

PMÖD 2020:17

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit ett yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen där varumärkesinnehavaren som säkerhet för förbudet hade ställt en borgensförbindelse utfärdad av en bank. Den innehöll villkoret att ”Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada”.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kunde det uppstå olika frågor om hur villkoret skulle tolkas och det framgick därför inte med tillräcklig tydlighet att säkerheten omfattar alla relevanta skador. Vidare var det ett villkor för att kunna ta säkerheten i anspråk att den påstådde intrångsgöraren väckte talan mot varumärkesinnehavaren.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning måste då säkerheten kunna täcka även kostnader för den domstolsprocessen och domstolen bedömde mot den bakgrunden att säkerheten var beloppsmässigt otillräcklig. Sammantaget ledde detta till bedömningen att säkerheten inte var betryggande. Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde därför det interimistiska förbudet. Övriga förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud, t.ex. om det förelåg sannolika skäl för varumärkesintrång, prövades inte.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit ett överklagande.