Mål: PMT 7902-19

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har ogillat en talan om att vissa företagsnamn ska hävas på grund av att de innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn med särskilt skydd. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det ord som bildar efternamnet och ingår i företagsnamnen har s.k. dubbelbetydelse eftersom ordet även är ett svenskt ortsnamn och att företagsnamnen därmed inte kan anses ägnade att uppfattas som någon annans efternamn. Två ledamöter var skiljaktiga beträffande motiveringen och bedömde att det inte föreligger någon dubbelbetydelse, men fann att användningen av företagsnamnen inte har medfört nackdel för de som bär efternamnet.

 

I målet har också prövats om företagsnamnen ska hävas på grund av att de ska anses vara ägnade att vilseleda allmänheten. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att talan inte heller kan bifallas på den grunden.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.