Mål: PMÖ 10249-20

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att Patent- och marknadsdomstolen inte var behörig att pröva åklagarens anmälan av beslag med anledning av utredning om upphovsrättsbrott i utlandet.

Sedan åklagare verkställt ett antal beslag på olika orter i Sverige med anledning av en utredning om upphovrättsbrott i utlandet och anmält beslagen till Patent- och marknadsdomstolen för prövning enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål, beslutade Patent- och marknadsdomstolen att fastställa beslagen. Patent- och marknadsdomstolen beslutade vidare att kopior av egendomen, som huvudsakligen bestod av servrar, skulle översändas till den stat som ansökt om internationell rättslig hjälp.

Tre personer överklagade Patent- och marknadsdomstolens beslut. I Patent- och marknadsöverdomstolen uppkom frågan om Patent- och marknads­domstolen varit behörig att pröva åklagarens anmälan.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att frågan om Patent- och marknadsdomstolen varit behörig ska beaktas självmant av högre rätt (jfr NJA 1992 s. 424 och Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 20 april 2018 i mål nr PMÖ 1068-18). Vidare har Patent- och marknadsöver­domstolen konstaterat att det inte finns någon erforderlig lagbestämmelse som ger Patent- och marknadsdomstolen behörighet att pröva beslag som verkställts enligt lagen om rättslig hjälp i brottmål med anledning av en utredning om upphovsrättsbrott i utlandet. Patent- och marknadsöver­domstolen har därmed bedömt att Patent- och marknadsdomstolen varit obehörig att pröva de verkställda beslagen och har avvisat åklagarens anmälan. Besluten får överklagas.