Mål: PMÖ 11561-20

Avgörande

En patenthavare har stämt ett företag för patentintrång och yrkat bl.a. att intrångsgöraren ska meddelas ett interimistiskt vitesförbud. Patent- och marknadsdomstolen biföll det interimistiska yrkandet. Patenthavaren hade i Patent- och marknadsdomstolen begränsat sitt yrkande till att inte omfatta vissa produkter, och har inte i Patent- och marknadsöverdomstolen kunnat utöka sitt yrkande till att inkludera dem. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför vid överprövningen av beslutet avgränsat det interimistiska vitesförbudet, så att produkterna undantas från förbudet. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid bedömningen i övrigt instämt i de slutsatser som Patent- och marknadsdomstolen dragit om sannolikheten för att patentet upprätthålls, sannolikheten för patentintrång och övriga förutsättningar för interimistiskt vitesförbud.