Mål: PMÖÄ 7809-20

Vägledande avgörande

I ett ärende om registrering av varumärke hävde PRV efter invändning registreringen på grund av att märket var förväxlingsbart med ett äldre EU-varumärke. Sedan Patent- och marknadsdomstolen avslagit en begäran om vilandeförklaring av ärendet och därefter avslagit överklagandet, har även Patent- och marknadsöverdomstolen avslagit en begäran om vilande­förklaring samt avslagit överklagandet. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att be­stämmelsen i 2 kap. 30 § varumärkeslagen, som trädde i kraft under ärendets handläggning, inte är tillämplig eftersom det vid tidpunkten för ansökan till PRV ännu inte hade förflutit mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre EU-varumärket hade blivit slutligt av­gjord. Det kunde därför inte bli aktuellt med en prejudiciell prövning av frågan om det äldre varumärket upp­fyller kravet på verkligt bruk inom ramen för ärendet. I likhet med underin­stansen har Patent- och marknadsöverdomstolen även funnit att det förhållandet att det pågår en hävningstalan vid EUIPO avseende det motanförda EU-varumärket på grund av bristande verkligt bruk inte utgör tillräckliga skäl för vilande­­förklaring av ärendet.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.