Mål: B 5557-21

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har fällt två personer till ansvar för brott mot avkodningslagen och intrång i den s.k. signalrätten enligt upphovsrättslagen. Påföljden för dem har bestämts till fängelse i 2 år respektive 1,5 år. En tredje person har dömts för intrång i signalrätten till villkorlig dom och dagsböter. Samtliga har ålagts att betala skälig ersättning för utnyttjandet av tv-utsändningarna. Ersättningen för intrång i signalrätten har bestämts enligt samma principer som vid beräkningen av ersättning enligt avkodningslagen.

En person som åtalats för intrång i signalrätten i sin egenskap av återförsäljare i verksamheten har frikänts då denne inte ansågs ha deltagit som medgärningsman i själva återutsändningen eller överföringen av tv-utsändningarna. Vidare har en av dem som åtalats för medhjälp till brott mot avkodningslagen frikänts på grund av bristande bevisning.

I målet har även prövats frågor om näringsförbud, företagsbot och kvarstad.