Mål: B 12904-20

Avgörande

Ett företag som sålde hårfärgningsprodukter förbjöds i april 2019 av Patent- och marknadsdomstolen att marknadsföra kosmetiska produkter som saknade märkning på svenska språket. Förbudet var förenat med ett vite. I oktober 2020 dömde Patent- och marknadsdomstolen ut vitet eftersom företaget ansågs ha brutit mot vitesförbudet. Patent- och marknadsöverdomstolen har ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och befriat företaget från skyldigheten att betala vitet.

Vitesförbudet hänvisade till unionslagstiftning. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att unionslagstiftningen är begriplig och tillräckligt tydlig för att kunna läggas till grund för ett förbud enligt marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (1985:206) om viten, men funnit att förbudet inte var tillräckligt preciserat och tydligt med avseende på vilka brister i märkningen som föranlett förbudet. Det var också otydligt om förbudet gällde även bruksanvisningar. Vitesförbudet har därför inte ansetts vara lagligen grundat.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas.

Vägledande avgörande

I ett mål om utdömande av vite enligt marknadsföringslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen avslagit ett företags begäran om tolkning till finska under hela huvudförhandlingen.

Bestämmelsen om tolk i 5 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken innebär inte någon ovillkorlig skyldighet för rätten att låta tolka allt som förekommer i mål med en utländsk part. Ett utländskt företag är inte heller att betrakta som misstänkt i den mening som avses i bestämmelsen.

(Beslut under rättegång)