Mål: PMÖ 10189-21

Avgörande

Ett företag som utvecklar och säljer en bärbar satellitterminal ansökte i Patent- och marknadsdomstolen om intrångsundersökning mot ett IT-konsultbolag och dess företrädare, som tidigare hade haft i uppdrag att utveckla programvaran till satellitterminalen. I ansökan gjordes det gällande att konsultbolaget hade gjort intrång i upphovsrätten till programvaran genom att överlåta programvaran till tredje man. Till stöd för detta åberopades bl.a. att konsultbolaget hade fört in upphovsrättsnotiser i programvaran och anpassat programvaran till hårdvara och operativsystem som satellitterminalen inte använde. Patent- och marknadsdomstolen fann i sin slutliga prövning att det inte skäligen kunde antas att intrång hade begåtts och avslog därför ansökan om intrångsundersökning.

 

Sökanden överklagade beslutet och gjorde i Patent- och marknadsöverdomstolen också gällande att konsultbolaget och dess företrädare under alla omständigheter hade begått försök eller förberedelse till upphovsrättsintrång.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att det utifrån utredningen i målet inte skäligen kan antas att konsultbolaget eller dess företrädare begått intrång i upphovsrätten. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att det inte heller skäligen kan antas att det begåtts försök eller förberedelse till intrång. Överklagandet har därför avslagits.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.