Mål: PMFT 4168-20

Avgörande

I ett mål om intrång i ensamrätt till en artikel som hade publicerats på internet hade en privatperson begärt ersättning av en annan privatperson för att denne olovligen skulle ha framställt exemplar av och på sin blogg tillgängliggjort artikeln. Vad gäller artikeln som hade publicerats på bloggen gjordes det även gällande kränkande ändringar och utebliven namnangivelse.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att artikeln olovligen tillgängliggjorts på bloggen och att det olovligen framställts exemplar av artikeln i samband med publiceringen. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att det hade gjorts intrång i upphovsmannens ideella rätt att bli namnangiven. I övriga delar, såvitt avser annan exemplarframställning och kränkande ändringar, har domstolen bedömt att det inte hade begåtts något intrång.

Slutligen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att intrångsgöraren är skyldig att utge viss ersättning för utnyttjandet av artikeln. Däremot har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att upphovsmannen inte har rätt till ytterligare skadestånd på grund av den uteblivna namnangivelsen, eftersom det över huvud taget inte hade anförts vad för någon skada som det yrkade beloppet avsåg att täcka.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.