Mål: PMÖ 14559-20

PMÖ 14559-20

Åklagare erkände och förklarade beslut om frysning av egendom grundade bl.a. på fransk upphovsrättslagstiftning verkställbara enligt lagen (2005: 500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall. Verkställbarhetsförklaringarna fastställdes av Patent- och marknadsdomstolen som förordnade att verkställigheten skulle bestå viss tid. Patent- och marknadsdomstolen beviljade därefter på åklagarens begäran förlängning verkställigheten vid flera tillfällen. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att Patent- och marknadsdomstolen inte var behörig att pröva åklagarens begäran om förlängd tid för verkställigheten och därför undanröjt det överklagade beslutet (jfr Högsta domstolens beslut den 22 december 2020 i mål Ö 6070-20). Patent- och marknadsöverdomstolen har, eftersom det funnits förutsättningar för det, hänvisat målet till behörig tingsrätt.