Mål: PMT 4146-18

PMÖD 2021:23

Vägledande avgörande

Målet gäller konkurrensskadestånd till följd av händelser under hösten 2013. En teleoperatör har fört talan mot TeliaSonera och Svea Billing och påstått att motparterna ingått ett konkurrensbegränsande avtal eller i vart fall deltagit i ett samordnat förfarande. Teleoperatören har i andra hand påstått att ett civilrättsligt avtal ingåtts om leverans av teletrafik och att Telia agerat kvalificerat otillbörligt på så sätt att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada uppkommit.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med underrätten, kommit fram till att teleoperatören inte styrkt att någon överträdelse mot konkurrensreglerna förekommit och har även i andra delar gjort samma bedömningar som underrätten. Patent- och marknadsöverdomstolen har även bedömt om en part åberopat nya omständigheter och gjort vissa principiella uttalanden i denna del. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit ett överklagande av domen.