Mål: PMÖÄ 1570-21

Vägledande avgörande

Ett amerikanskt bolag har ansökt om informationsföreläggande mot en internetleverantör. Bolaget har yrkat att internetleverantören ska ge sökanden information om namn och adress till vissa av internetleverantörens kunder och gjort gällande att bolaget innehar rättigheterna till filmverk som kunder hos internetleverantören olovligen har kopierat och tillgängliggjort för allmänheten. Patent- och marknadsdomstolen, som fann att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att sökanden var innehavare av rättigheterna, avslog ansökan. Patent- och marknadsöver­domstolen har uttalat att för att domstolen ska kunna sluta sig till att ansökan avser ett upphovsrättsligt skyddat verk, måste alstrets originalitet i någon mån komma till uttryck i det underlag som sökanden har gett in i ärendet. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att den utredning som getts in inte ger positivt stöd för slutsatsen att inspelningarna utgör resultat av intellektuellt skapande. Därmed förelåg inte sannolika skäl för upphovsrättsligt skydd för de alster som ansökan avsåg. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför avslagit överklagandet.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.