Mål: PMÖ 585-21

Ett bolag från Förenade kungariket som väckt talan under den s.k. övergångsperioden har inte behövt ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader

Ett bolag bildat i Förenade kungariket väckte i oktober 2020 talan mot ett svenskt bolag om överträdelse av marknadsföringslagstiftningen, varefter det svenska bolaget framställde yrkande om att det utländska bolaget ska ställa säkerhet för rättegångskostnader enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader (säkerhetslagen). Det svenska bolaget gjorde gällande att bolaget från Förenade kungariket i vart fall ska ställa säkerhet för rättegångskostnader efter den 31 december 2020, dvs. efter det att den s.k. övergångsperioden enligt utträdesavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket hade löpt ut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att under övergångsperioden har bolag i Förenade kungariket haft möjlighet att åberopa unionsrätten, inklusive principen om icke-diskriminering, och att det i detta fall stå i strid med unionsrätten att tillämpa de nationella bestämmelserna i säkerhetslagen enligt deras ordalydelse. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock ansett det möjligt att tolka säkerhetslagen på ett sådant att bolag från Förenade kungariket – på samma sätt som bolag från länder inom EU eller EES – ska ha varit undantagna under övergångsperioden från kravet på att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Det har därmed inte funnits någon skyldighet för bolaget från Förenade kungariket att under övergångsperioden ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader.

Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att en kärande som inte har varit skyldig att ställa säkerhet vid talans väckande inte kan bli skyldig att senare ställa sådan säkerhet på grund av att förhållandena ändrats efter talans väckande. Bolaget från Förenade kungariket har därför inte heller blivit skyldigt att ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader efter det att övergångsperioden upphört.

Patent- och marknadsöverdomstolen har alltså avslagit det svenska bolagets yrkande om att bolaget från Förenade kungariket ska ställa säkerhet för rättegångskostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet får överklagas till Högsta domstolen.