Mål: PMÖÄ 5331-21

Vägledande avgörande

I ett ärende om informationsföreläggande yrkade sökanden att Patent- och marknadsdomstolen skulle besluta om säkerhetsåtgärd enligt ärendelagen och förbjuda motparten, en internetleverantör, att förstöra de uppgifter som ansökan om informationsföreläggande avsåg. Uppgifterna i fråga rörde namn och adress till abonnenter som var användare av vissa IP-adresser som enligt sökanden kunde kopplas till upphovsrättsintrång genom nedladdning av upphovsrättsligt skyddade filmverk. Patent- och marknadsdomstolen avslog ansökan på den grunden att det inte fanns sannolika skäl för att materialet hade upphovsrättsligt skydd. Sedan sökanden överklagat beslutet har Patent- och marknadsöverdomstolen beviljat den sökta säkerhetsåtgärden. Beslutet har grundat sig på en helhetsbedömning där domstolen beaktat bl.a. vikten av att uppgifterna finns kvar vid den slutliga prövningen av frågan om informationsföreläggande. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte ansett att beviskravet sannolika skäl för intrång är tillämpligt vid prövningen av frågan om säkerhetsåtgärd ska beviljas. Förbudet att förstöra uppgifterna har förenats med vite.

Patent- och marknadsöverdomstolen har förordnat att beslutet får överklagas.