Mål: PMÖÄ 12252-19

PMÖD 2021:9

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, men med beaktande av senare praxis från EU-domstolen, bedömt att en ansökan om tilläggsskydd inte uppfyllt villkoren i artiklarna 3 c och 3 d i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel. Beslutet innehåller uttalanden om tillämpningen av EU-domstolens avgöranden i tiden. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att ett förhandsavgörande från EU-domstolen inte behövde inhämtas för att avgöra ärendet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.