Mål: PMÖ 11599-21

Avgörande

Ett företag som är innehavare av ett patent på ett s.k. slutbleck med viss utformning väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot ett annat företag som säljer lås- och beslagsprodukter om intrång i patentet. Motparten väckte talan om ogiltighet. Patenthavaren ansökte om bl.a. informationsföreläggande vilket Patent- och marknadsdomstolen avslog.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det med hänsyn till den s.k. giltighetspresumtion är sannolikt att patentet är giltigt men att patenthavaren inte gjort sannolikt att motpartens produkter har sådana tekniska särdrag att produkterna faller under patentets skyddsomfång. Därmed saknades förutsättningar för att meddela ett informationsföreläggande. Patenthavarens överklagande har därför avslagits.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.