Mål: PMT 4780-21

Avgörande

I ett mål gällande ersättning och skadestånd till följd av påstått upphovsrättsintrång hade en upphovsman ingått ett avtal med en ideell stiftelse om att producera ett visst antal fotografier och texter inför en utställning på ett museum. Avtalet innehöll bland annat en bestämmelse som gav stiftelsen rätt att på visst sätt använda de fotografier och immateriella rättigheter som skapats inom ramen för avtalet. Denna rätt var möjlig för stiftelsen att upplåta till tredje part. En tid efter att utställningen avslutats väckte upphovsmannen talan mot stiftelsen och hävdade att stiftelsen utnyttjat rätten att upplåta de immateriella rättigheterna till tredje part på sådant sätt att upphovsmannen, enligt avtalet, hade rätt till ytterligare ersättning. Därutöver begärde upphovsmannen ersättning för olovligt förfogande och utebliven namnangivelse samt hävdade bättre rätt till ett varumärke som stiftelsen registrerat. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att upphovsmannen inte kunnat visa att det förekommit en sådan upplåtelse till tredje part som hade berättigat upphovsmannen till ytterligare ersättning enligt parternas avtal. Det har inte heller visats att det förekommit något olovligt förfogande över upphovsmannens immateriella rättigheter från stiftelsens sida. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att upphovsmannen inte visat att namnangivelse inte skett på det sätt som god sed kräver. Upphovsmannens påstående om bättre rätt till varumärke har inte heller det kunnat styrkas. Patent- och marknadsöverdomstolen har i stället fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut som innebar att käromålet ogillades. Patent- och marknadsöverdomstolen har även bedömt att upphovsmannen inte kunnat återta ett vitsordande avseende skäligheten av yrkat ombudsarvode.
Domen får inte överklagas.