Mål: PMÖ 6106-20

PMÖD 2022:9

Vägledande avgörande

Sedan Patent- och marknadsdomstolen, på grund av att svensk domsrätt saknades, avvisat en talan om bättre rätt till vissa patent och patentansökningar, begärde Patent- och marknads-överdomstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om domsrätt.

EU-domstolen klargjorde att artikel 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att den inte är tillämplig på en tvist, inom ramen för en talan som grundas på en påstådd ställning som uppfinnare eller meduppfinnare, om fastställandet av huruvida en person har rätt till vissa uppfinningar som avses i patentansökningar som getts in och patent som beviljats i tredje land.

Patent- och marknadsöverdomstolen har mot bakgrund av EU-domstolens ställningstaganden i förhandsavgörandet kommit till slutsatsen att saknas grund för att avvisa talan om bättre rätt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför upphävt underinstansens beslut och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

Begäran om förhandsavgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av art. 24.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den s.k. Bryssel I-förordningen). Frågan som ställts är om en fastställelsetalan om bättre rätt, grundad på ett påstående om uppfinnarskap eller meduppfinnarskap, till en uppfinning enligt nationella patentansökningar och patent registrerade i en icke-medlemstat omfattas av den exklusiva behörigheten enligt art. 24.4 i Bryssel I-förordningen.