Mål: PMT 14821-21

Avgörande

I ett mål om otillbörlig marknadsföring avseende mobiltjänster har Patent- och marknads­över­domstolen haft att bedöma om påståenden från en näringsidkare har varit vilseledande. Domstolens prövning har omfattat påståenden att näringsidkaren har Sveriges bästa mobil­nät och att näringsidkarens mobilnät blivit ut­nämnt till det bästa mobilnätet i test. Det har också varit fråga om marknadsför­ingspåstå­enden med innebörden att näringsidkaren har Sveriges bästa mobilnät enligt svenska folket och liknande påståenden med hänvisning till en konsumentundersökning.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inledningsvis konstaterat att det är tillåtet att i mark­nadsföring använda resultat från tester och undersökningar. Testen och undersök­ningarna måste dock uppfylla ett vederhäftighetskrav. Resultaten får inte heller användas på ett miss­visande sätt. Domstolen har funnit att ett test eller en undersökning som utförts på ett gediget och professionellt sätt av testinstitut, branschtidskrift eller liknande kan godtas om det inte framkommit några särskilda omständigheter som ger anledning att ifrågasätta testresultaten eller den genomförda undersökningen som sådan.

Patent- och marknads­över­domstolen har funnit att i de fall där näringsidkaren har påstått att företaget har Sveriges bästa mobilnät och liknande påståenden och där marknads­för­ingen har utformats på ett sådant sätt att det inte tydligt framgår att påståendet avser resultatet i ett kvalitetstest och där marknadsföringen saknar hänvisning till det aktuella testet, uppfattar konsumenten påståendet enligt sin ordalydelse, nämligen som ett reserv­ationslöst påstående om att näringsidkaren har Sveriges bästa mobilnät. Eftersom tillräcklig utredning för att styrka ett så generellt och långtgående påstående inte presenterats har marknads­föringen i dessa delar bedömts som vilseledande och otillbörlig. Detsamma gäller påstå­enden av innebörden att näringsidkaren tillhandahåller Sveriges bästa mobilnät enligt svenska folket med hänvis­ning till en konsumentundersökning, där domstolen bedömt att resul­tatet har använts på ett missvisande sätt. I dessa delar har domstolen meddelat näringsid­karen förbud att fortsätta med marknadsföringen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har däremot, till skillnad från underinstansen, funnit att i ett flertal fall har marknadsföringen utformats på ett sådant sätt att det tydligt framgår att på­ståendet avser resultatet av ett kvalitetstest som det saknats anledning att inte godta utfallet av. I samtliga dessa fall har det antingen framgått av själva huvudpåståendet att det avsett resul­tatet av ett test eller så har det funnits tillräckligt tydliga hänvisningar till det aktuella testet. Domstolen har därför funnit att marknadsföring som utformats på detta sätt inte varit att be­döma som vilseledande. Grund för att meddela förbud har därmed saknats, varför underin­stans­ens dom har ändrats i dessa delar.

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att domen får överklagas.