Mål: PMT 625-21

PMT 625-21

Patent- och marknadsöverdomstolen har ogillat ett bilföretags talan om upphovsrättsintrång mot två privatpersoner och ett företag som påståtts ha olovligen tillverkat en replika av en tävlingsbil som skapades i Förenade kungariket år 1951. I domen har Patent- och marknadsöverdomstolen tagit ställning till frågor om tillämplig lag. Patent- och marknadsöverdomstolen har instämt i underrättens bedömning att tävlingsbilen utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk i form av ett alster av brukskonst. Vidare har domstolen – i likhet med underrätten – bedömt att privatpersonerna förfogat över verket genom att framställa exemplar av det och visa det offentligt. Patent- och marknadsöverdomstolen har däremot bedömt att företaget inte varit delaktigt i eller medverkat till vare sig exemplar­framställningen eller visningen. I frågan om intrång begåtts har Patent- och marknadsöver­domstolen bedömt att biltillverkaren måste anses ha lämnat ett generellt samtycke till sådana förfoganden som privatpersonerna vidtagit fram till det att de mottog ett varningsbrev från bilföretaget. Enligt Patent- och marknadsöver­domstolen har det förfogande som skett därefter avsett färdigställandet av en replika för privat bruk. Bilföretagets talan har därför ogillats.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas till Högsta domstolen.